Oktáv jednoty s Petrovým stolcem

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Oktáv jednoty s Petrovým stolcem či Oktáv jednoty křesťanů je oktáv zavedený Katolickou církvi na počátku 20. století a dodnes držený četnými tradičními katolíky od 18. do 25. ledna. Věřící během něj vzpomínají na schismatiky a odpadlíky od katolické víry a modlí se za jejich návrat do Kristovy církve.

Byl zaveden na návrh otce Paula Wattsona, zakladatele Bratří smíření. Po 2. vatikánském koncilu byl v NOMácké části církve nahrazen koncepčně výrazně odlišným týdnem modliteb za jednotu křesťanů, během nějž jsou vybízeni všichni křesťané bez rozdílu vyznání, aby zvláště v tomto týdnu obětovali úmysly svých modliteb za jednotu křesťanů.

Obsah

Původní oktáv[1]

Oktáv jednoty s Petrovým stolcem má rok co rok stejné téma: obrácení a návrat nekatolíků do jediné pravé Církve Ježíše Krista.[2] Podnět ke konání tohoto oktávu dal poprvé roku 1908 anglikánský měsíčník The Lamp[3] Oktáv následně roku 1909 schválil papež Pius X. a udělil jí své požehnání. Jeho nástupce Benedikt XV. ji opatři lzvláštním papežským breve z 25. února 1916 plnomocnými odpustky.

Oktáv se nejdříve šířil od roku 1921 z rozhodnutí tamějšího episkopátu po Americe. U nás se o něj zasadil Ústav pro dílo sv. Cyrila a Methoděje pro slovanské missie na Velehradě a olomoucký arcibiskup Mons. Antonín Cyril Stojan se svou zvláštní prosbou věřícím (26. listopadu 1922) zasadil o to, aby tento oktáv byl slaven po celé českolovenské republice.[4]

Každý den oktávu je věnován modlitbě na nějaký určitý úmysl:

 • 18. ledna, svátek Nastolení sv. Petra v Římě: Aby se všechny „jiné ovce“ vrátily do jednoho ovčince Petrova;
 • 19. ledna: Aby se východní odštěpenci [tj. schismatici] vrátili do jednoty s apoštolským stolcem;
 • 20. ledna: Aby se anglikáni podřídili autoritě Kristova Náměstka;
 • 21. ledna: Aby luteráni a další protestanti v Evropě našli zpět cestu do Církve Svaté;
 • 22. ledna: Aby se křesťané v Americe stali jedním v jednotě s Petrovým stolcem;
 • 23. ledna: Aby se odpadlí katolíci vrátili zpět ke svátostem;
 • 24. ledna: Aby se židé obrátili;
 • 25. ledna, svátek Obrácení sv. Pavla apoštola: Aby byl svět získán pro Krista [5] (případně se také uvádí: „Aby se celý pohanský svět obrátil.“[6]).

V úmyslech a jednotlivých cílech původního Oktávu jednoty s Petrovým stolcem není nic nejasného. Je to nezastřený pravý katolický duch papežů od dob Kristových až do roku 1958. Slovem i činem zde najdeme vyjádřeno pevné učení Církve ohledně jednoty křesťanů, které shrnul papež Pius XI. ve své encyklice Mortalium animos z roku 1926, kde čteme: "...jednota nemůže vzniknout jinak než z jednoho učitelského úřadu, jednoho pravidla víry a z jedné víry v Krista. [...] Jednota křesťanů se totiž nedá uskutečňovat žádným jiným způsobem než usilováním o návrat disidentů k jediné pravé Církvi Kristově, od níž tito nešťastníci kdysi odpadli."[7]

Předkoncilní Oktáv jednoty s Petrovým stolcem dokonale odpovídá katolickému učení vyjádřenému papežem Piem XII.: V žádném případě nesmí se přejít mlčením nebo víceznačnými slovy zastřít to, co říká katolická nauka o pravé podstatě a stupních ospravedlnění, o ústavě Církve, o prvenství pravomoci římského papeže a o návratu odloučených k pravé Církvi Kristově jako jediné cestě k jednotě.[8]

Současný Týden modliteb

Po druhém vatikánském koncilu byl oktáv v části církve používající mši Pavla VI. nahrazen Týdnem modliteb za jednotu křesťanů, který trvá v týchž dnech, ale nemá pevnou strukturu a jeho koncepce je zásadně odlišná, když se obrací na všechny křesťany a zamlžuje jeho katolický obsah.

Podle českého národního kalendáře začíná svátkem Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Zakončen je podobně jako u liturgického kalendáře tridentské mše svátkem Obrácení sv. Pavla. Další jiné neproměnlivé ohlášky k němu nebývají vydávány. ČBK pravidelně k této příležitosti vydává brožuru se zamyšleními a modlitbami pro věřící.

Odkazy

Literatura

 • P. Francis Connell CSSR, That All May be One in: One Fold: Essays and Documents to commemorate the Golden Jubilee of the Chair of Unity Octave, 1908-1958, str. 38-39. Graymoor 1959.
 • Pius XI., Mortalium animos

Externí odkazy

Reference

 1. Dodnes se koná zvláště ve společenství katolíků, kteří se zúčastňují tridentských mší nebo jsou ve spojení s FSSPX či dalšími tradičně-katolickými hnutími
 2. Tento oktáv, tedy období osmi dnů, je zejména zasvěcen modlitbám […], aby všichni lidé poznali, že katolická církev je jedinou náboženskou organizací, kterou Bůh ustanovil jako cestu k spáse pro veškeré lidské pokolení.P. Francis Connell CSSR, „That All May be One“ in: One Fold: Essays and Documents to commemorate the Golden Jubilee of the Chair of Unity Octave, 1908-1958, s. 38-39. Graymoor 1959.
 3. Časopis vydával orgán Hnutí pro církevní unii a missie. Jeho šefredaktor anglikánský kněz spolu s hnutím Sdružení smíru rok nato konvertoval do katolické církve.
 4. Světová oktáva za sjednocení křesťanù, Časopis katolického duchovenstva, 1924/Sursum 1, s. 11, cit dle: [1] (2012)
 5. One Fold, s. 69.
 6. Tamtéž, s. 67.
 7. Pius XI., Mortalium animos. Zvýraznění J. V.
 8. Ecclesia catholica. Instrukce nejvyšší kongregace Sv. oficia ze dne 20. 12. 1949 o „ekumenickém“ hnutí.
Osobní nástroje