Mitra

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Mitra je liturgická pokrývka hlavy biskupa, opata nebo papeže. První doklad o biskupské mitře máme z r. 1049, kdy se hovoří o udělení římské mitry papežem Lvem IX. arcibiskupovi Eberhardu Trevírskému. Toto udělení mitry mělo jemu i jeho nástupcům připomínat, že jsou učedníky apoštolského stolce. Z roku 1063 máme první písemný doklad o opatské mitře. Ve 12. století se mitra chápala jako součást ornátu biskupa a měla akcentovat biskupovo sepětí s Římem. Původní mitra měla podobu nízkého čepce s mělkou vyhloubeninou a špicemi splývajícími přes spánky jejího nositele. Od 12. stol. se mění k dnešní podobě - otáčí se, takže oba rohy jsou umístěny nad čelem a nad temenem, na zadní straně pak na záda nositele splývají dva pruhy látky. Používají se dva druhy mitry - jednoduchá (simplex), jež je bílá, a zdobená (ornata).

Západní křesťanství znalo i císařské mitry, jež měli patrně souvislost s titulem císaře jako římského patricije (patricius Romanorum). Ten vycházel z dávných antických a posléze i karlovských tradic a byl spojen s nárokem vlády v Římě. tento titul symbolicky udílel římský lid, přičemž ne vždy jej musel udělit císaři. I v případě císařské mitry šlo o symbol vyjadřující vztah k papežství. Jednou z prvních miter světských panovníků byla patrně mitra udělená Mikulášem II. českému knížeti Spytihněvovi v roce 1059 nebo 1060.

Odkazy

  • Žemlička, Josef: Čechy v době knížecí, Praha: Lidové noviny 1997; ISBN: 80-7106-196-4
  • Šidlovsý Gejza Evermod, Praha, lášter remonstrátů na Strahově 1991, ISBN: 80-85245-12-4
Osobní nástroje