Minorité

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Minorité aneb Řád menších bratří sv. Františka (též Řád menších bratrů Konventuálů Ordo Fratrum Minorum Conventualium - OFMConv.) je název řádu, jehož první společenství bratří se vytvořilo kolem sv. Františka z Assisi, v roce 1209 dostalo ústní potvrzení od papeže Inocence III. a s nadšením a se zápalem začalo hlásat evangelium. Nejprve v nížině Spoleto, poté i na různých místech Itálie, což byl důvod přílivu nových povolání z různých vrstev společnosti. V roce 1223 papež Honorius III. potvrdil svou bulou Reguli sv. Františka – čtvrtou a poslední reguli na světě. Po smrti sv. Františka (1226) už řád tvořilo kolem 10 000 řeholníků. Za generála řádu br. Eliáše se otevřela studia teologie ve všech provinciích, začaly se budovat kostely a domy. Brzy řád začal expandovat do celého světa a získával si oblibu napříč všemi spektry společnst. Františkánskou spiritualitou se nadchly např. naše sv. Anežka nebo lankraběnka sv. Alžběta Durynská. Z lůna řádu vycházely mimořádné osobnosti, kupř. sv. Antonín z Padovy, sv. Bonaventura, bl. Duns Scotus, sv. Josef Kupertinský nebo sv. Maxmilián Kolbe a mnoho jiných, kteří byli příkladem pravého křesťanského života, příkladem vzdělanosti, svatosti a obětavosti. Měli velkého ducha a velkou lásku k Bohu a Panně Marii. Dnes se řád nachází v šedesáti pěti zemích světa, angažuje se v misijních oblastech i ve vyspělých společnostech, pomáhá správně číst znamení doby.

Do našich zemí dorazili minorité z německých zemí, a sice někdy okolo r. 1230 na pozvání krále Václava I. Řád, který se projevuje poslušností, pokorou a chudobou, kteréžto tři sliby také skládají při svých časných a věčných slibech (Řádové sliby jsou nejen zřeknutím něčeho pro Pána Boha, ale především jeho velkým darem, skrze který se každý řeholník může cele odevzdat svému Stvořiteli.), králové rádi protežovali, poněvadž lidem tyto ctnosti vštěpovali, což panovníkům bezesporu hrálo do not. Působili na mnoha místech, např. v Olomouci, v Žatci, v Plzni, Litoměřicích, ve Stříbře a jinde, aby dnes fungovaly minoritské konventy už jen v pěti městech – v Brně, Jihlavě, Praze, v Opavě a Krnově. Pro naši, tj. českou provincii, je provinciálem P. Bogdan Sikora, OFMConv. generálním představeným pak Ital P. Marco Tasca, OFM Conv. Kromě minoritské větve existují ještě dvě další větve františkánské rodiny: menší bratři (OFM) a menší bratři kapucíni (OFM Cap.), kteréžto větve se v průběu staletí vydělil z původní.


Z řad tohoto řádu vyšlo i několik papežů (Sixtus IV., Klement XIV. či Sixtus V.) a ve světě žije nyní patnáct biskupů a dva arcibiskupové, kteří za svým jménem uvádějí zkratku OFMConv.

Minorité, kromě klasické farní pastorace, mají několik aktivit, vedou kupř. duchovní obnovy, velkou oblibu získaly např. tzv. Oázy, což je tříletý formační kurs pro mladé. Když jsme u mladých, nemůžeme opomenout dnes již tradiční FSM – Františkánské setkání mládeže probíhající v naší zemi na Cvilíně, probíhající pravidelně na začátku letních prázdnin. Bratři také plní duchovní asistenci u Třetího řádu sv. Františka (SFŘ). Jde o katolické společenství křesťanů všech stavů, kteří chtějí žít podle františkánských ideálů.

Dále se věnují duchovnímu vedení všech věkových generací, plní službu zpovědníků. Náplň své práce se snaží prozářit svým duchovním zaměřením. Mezi jejich aktivity patří rovněž mariánské hnutí založené r. 1917 sv. Maxmiliánem Kolbem – Rytířstvo Neposkvrněné (MI – lat. Militia Immaculatae), hnutí označující ctitele – následovníky Neposkvrněné Panny Marie. Rytířstvo Neposkvrněné je hnutím mariánským a apoštolským a jeho cílem je snaha o obrácení hříšníků a těch, kdo ještě nepoznali Krista, zvláště o obrácení nepřátel církve, o jednotu křesťanů a o posvěcení všech pod ochranou a prostřednictvím Neposkvrněné. K tomuto se druží i vydávání tiskovin, v České republice pak dvouměsíčníku Immaculata.


Externí odkazy

http://www.minorite.cz/

Osobní nástroje