Lubor Kysučan

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání
Lubor Kysučan (2011)

Doc. PhDr. Lubor Kysučan Ph.D (* 1968) je český klasický filolog, enviromentalista myšlenkově se hlásící k libertinistům. Je autorem mnoha populárních článků o antickém světě a také spoluator několika středoškolských učebnic, Je spoluzakladatelem a v současné době i šéfredaktorem vědecko-populárního časopisu Echo Latina. Kromě práce klasického filologa se čím dál víc zabývá i prací v neziskových organizacích (spolupráce s Amnesty International, Centrum enviromentálních studií v Olomouci apod.).

Obsah

Profesní životopis

Narodil se roku 1968 v Brně. Po absolvování studií klasické filologie a českého jazyka byl v letech 1991-1992 interním doktorandem Ústavu klasických studií na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V letech 1992-1994 začal působit jako asistent a poté jako odborný asistent na Katedře klasické filologie FF Univerzity Palackého. V akademickém roce 1993-1994 vedl externě vyuku latiny v Ústavu klasických studií Masarykovy univerzity v Brně. Roku 1994 získal doktorát a roku 2002 se habilitoval na Masarykově univerzitě.

Od roku 1998 externě vyučuje na Katedře environmentálních studií Fakulty sociálních studií v Brně.

Od roku 1990 spoluutváří časopis Echo Latina, který byl původně studentským časopisem a jenž od roku 1997 vychází jako zpravodaj Asociace učitelů klasických jazyků. Jeho šéfredaktorem je od roku 1991.

V letech 1994-1997 utvářel projekt videofilmů Římská provinciální kultura a to jednak psaním scénářů, ale také i aktivní účastí při natáčení, spoluprací s vědeckými pracovišti a hledáním podkladů a míst pro natáčení. V letech 1995-1997 byl jedním z řešitelů grantu Historické a sociologické souvislosti ekologicky příznivého způsobu života , který měl za cíl zmapovat přírodě příznivý a ekologický způsob života člověka od starověku až po novověk. Při řešení tohoto projektu navázal spolupráci s jeho hlavní řešitelkou Prof.RNDr.Hanou Librovou, CSc. a s Katedrou environmentálních studií FSS MU.

V letech 1993-1995 byl také členem poradního výboru MŠMT ČR pro vyučování klasických jazykům. Od roku 1997 pracoval jako tvůrce otázek pro středoškolskou olympiádu v latině Certamen Latinum (od roku 2000 působí jako předseda její celostátní poroty).

Mezi lety 2010 - 2016 psůboil jako vedoucí na Katedře klasické filologii Filozofické fakulty v Olomouci a též jako externí vyučující na Katedře rozvojových studií tamtéž. V roce 2011 byl zvolen do Akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Palackého a roku 2013 navržen do funkce děkana Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Poslední jmenovanou funkci však odmítnul s odůvodněním, že její vykonávání je neslučitelné s jeho profesními zájmy.[1] Po reorganizaci katedry a obnoveném výběrovém řízení na pracovníky katedry (která nakonec byla zrušena a sloučena s katedrou historie), kam museli vstoupit i stávající pracovníci, nebyl do nového kolektivu vybrán a jako vědec a pedagog se tak rozhodl na FF UP skončit. Od roku 2016 tak působí jako "létající profesor" mezi univerzitou v Ostravě a v Brně.

Publikační činnost

Odborné publikace

 • Řecká a latinská terminologie pro speciální pedagogy (skripta), Olomouc 1997.
 • Literatura I (středoškolská učebnice - společně s Michaelou Horákovou), Praha 1997, Amosia (3.vydání 2006), 190 s., ISBN 80-86966-10-0
 • Na zlomu času (kulturně historická monografie), Vydavatelství UP, Olomouc 1997.
 • Tajemství věštíren a posmrtného života (spolu s Milanem Rýzlem), Praha 2010, Arkanum, 240 s, ISBN 80-86474-00-3
 • Oni a my : dvanáct neodbytných otázek mezi antikou a postmodernou,Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno 2010, 240 s.,
 • Antické tradice v barokní latinské literatuře českých zemí, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2011, 158 s., ISBN 978-80-244-2661-7

Odborné články

 • "Hledání řádu: Ideály skromnosti v antické filozofii", in: Sociální studia č.2-Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, ročník XLVI, řada sociálně-vědná, Brno 1997, str. 11-32.
 • "Příběh civilizace, která ztratila míru - Kritika neskromného životního způsobu v době úpadku římského impéria", in: Sociální studia č. 2 - Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, ročník XLVI, řada sociálně-vědná, Brno 1997, str.43-60.
 • "Povodně v českých zemích v tiscích 16.stol."(historicko-environmentální studie - spoluautor s Janem Munzarem), in: Miscellanea - oddělení rukopisů a starých tisků (15), Praha 1998, str. 128-140.
 • "At the Turn of the Time", in: The World Perceived by the Heart of Europe - An Inspiration for a Central European Report to the Club of Rome and the Millenium Project, Společnost pro trvale udržitelný život, Univerzita Palackého Olomouc ve spolupráci s Českou a slovenskou asociací Římského klubu, Bratislava - Olomouc 2000.
 • "Ustaň a nebij ho již! Vždyť mého to přítele duše... (Několik poznámek k vegetariánství v antice)", in: Menerva - Miscellanea ad antiquitatem propagandam spectantia 4/2001, str. 91-94.
 • "Poznal klasický starověk ekologickou krizi?", in: NOSTOS-Syllogé arthron kai epifyladon, Athény 2001, str. 93-101.
 • "Helénistický svět - globální vesnice starověku?", in: Relationes Budvicenses 3/2002, str. 165-171.
 • "Latinitas ludus aneb co ukázalo sedm ročníků "olympiády" v latině", in: I. Koucká (ed.), Laudatio brevis - Sborník věnovaný Doc. PhDr. Stanislavu Sedláčkovi, Olomouc, str. 115-120.
 • "Karel Čapek", in: I. Lisový (ed.), Z dějin vědy o antickém starověku - Antická civilizace v obraze vědeckého bádání a uměleckého zpracování, Praha 2004.
 • "Útěk do Arkádie?", in: Menerva 1/2005, str. 67-74.

Příspěvky na konferencích

 • "Antický kult přírody a příroda v antickém kultu", I. Interdisciplinární konference Pojetí kultu v judaismu, křesťanství a islámu mezi antikou a novověkem, Olomouc, 15. listopadu 2011.

Překlady

 • Stanislav Grof ; Christina Grof : Krize duchovního vývoje : když se osobní transformace promění v krizi, Praha 1999, Chvojkovo nakladatelství, 255 s.
 • Milan Rýzl: Základní kniha parapsychologie : dějiny parapsychologie, mimosmyslové vnímání, psychokineze [z německého originálu ... přeložil Lubor Kysučan, Olomouc 1999, Dobra & Fontána, 335 s.

Recenze

Působení v zahraničí

 • říjen - prosinec 1992 Rakousko – Vídeňská univerzita, výzkum, studijní pobyt
 • březen - červen 1998 Egypt – Káhirská univerzita, výzkum
 • červen - září 1999 Albánie, SRJ – Člověk v tísni, humanitární práce
 • září 2011 Sudán, AI, kontrola průběhu voleb a volebních výsledků

Externí odkazy

Články Lubora Kysučana

Rozhlas

 1. [tt_news=1392 Filozofická fakulta má tři zájemce o post děkana], Žurnál UP, 11, září 2013 [cit. 25.9.13].
Osobní nástroje