Islám

Z Katopedia

Přejít na: navigace, hledání

Islám je monoteistické světové náboženství, které založil arabský kupec Mohamed v první polovině 7. století na základě „proroctví“, která mu údajně sdělil archanděl Gabriel. Tyto vize jsou sepsány v knize Korán, posvátné knize vyznavačů islámu, zvaných muslimové. Přestože stejně jako křesťanství je náboženstvím monoteistickým a odkazujícím k jedinému Stvořiteli, jeho představy o něm jsou od křesťanských zásadně odlišné, pročež je tedy nemístné tvrdit, že muslimové uctívají téhož Boha jako křesťané.[1][2]

Počet muslimů ve světě se v současné době pohybuje někde kolem 1,6 miliardy a rychle roste. Islám dominuje především na Blízkém a Středním Východě, severu Afriky a jihovýchodě Asie. Jeho učení o nadřazenosti muslimů nad lidmi všech ostatních vyznání a násilnický příklad zakladatele islámu, který má být nezpochybnitelným životním vzorem pro každého muslima, jsou nejčastějším zdrojem terorismu a pronásledování křesťanů v dnešním světě.

Korán má být interpretován doslovně. Muslimové věří, jim byl dán jako dokonalý a navždy neměnný text.

Obsah

Vlivné myšlenky islámu

  • „Bylo mi přikázáno vést válku proti lidstvu do té doby, dokud lidé nepřijmou, že neexistuje jiný bůh nežli Alláh, a dokud neuvěří, že jsem jeho prorokem.“ (Hadís 001, 0031)
  • „Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že bůh dal přednost jedněm z vás před druhými, a proto, že muži dávají z majetků svých (ženám). A ctnostné ženy jsou pokorně oddány a střeží skryté kvůli tomu, co bůh nařídil střežit. A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte jim místa na spaní a bijte je! Jestliže vás jsou však poslušny, nevyhledávejte proti nim důvody! A bůh věru je vznešený, veliký.“ (Korán 4:34)
  • „Bojujte proti těm, kteří nevěří v boha a v poslední den a nezakazují to, co zakázal bůh a jeho posel, a kteří neuctívají náboženství pravdy, z těch, kterým se dostalo písma – (bojujte) dokud ochotně nezaplatí poplatek nebudou poníženi.“ (Korán 9:29)
  • „A když se střetnete s nevěřícími, udeřte je do šíjí, a až jim způsobíte úplnou porážku, pevně je spoutejte! A potom je buď omilostněte, anebo je propusťte za výkupné, pokud válka neodloží své břímě. A tak to má být! Kdyby bůh chtěl, pomohl by si sám proti nim, avšak nečiní tak proto, aby vás jedny druhými podrobil zkoušce. A bůh nedopustí, aby se ztratily skutky těch, kteří byli zabiti na cestě boží.“ (Korán 47:4)
  • „Neuvěřilo před nimi žádné město, a zahubili jsme je. Uvěří snad nyní tito?“ (Korán 21:6)
  • „Kolik měst jsme již zahubili! Naše přísnost je zastihla v noci nebo v poledne.“ (Korán 7:4)

Odkazy

Externí odkazy

Literatura

Primární

  • Korán - český překlad I.A. Hrbka (1972) - nejpoužívanější i mezi českými muslimy
  • Hugo Grotius, De Veritate, lib. VI. (pojednání o islámu pro křesťanské cestovatele)

Sekundární

Poznámky a reference

  1. Petr Dvořák, Ph.D., P. Prof. Efrem Jindráček OP a Lukáš Novák, Ph.D.: Máme s muslimy stejného Boha? Odpověď prof. Halíkovi, 1. 1. 2016
  2. Claire Chretien: Cardinal Burke: ‘Highly questionable’ to say Islam worships Christian God and is therefore peaceful, LSN.com 30. 8. 2016
Osobní nástroje